Bureau Buiting

Voor krachtig werken & leven

Privacyverklaring

Privacyverklaring Bureau Buiting

Bureau Buiting, gevestigd aan Kosterserf 13 7722 AG Dalfsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Kosterserf 13 - 7722 AG - Dalfsen
Mobiel : 06-25513552

Rita Buiting is de Functionaris Gegevensbescherming van Bureau Buiting. Zij is te bereiken via info@bureaubuiting.nl

Bureau Buiting respecteert de privacy van alle belangstellenden voor of gebruikers van de diensten van Bureau Buiting en draagt er zorg voor dat alle informatie die je ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bureau Buiting verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn je naam, emailadres, telefoonnummer en werkadres. Verder overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch en in gespreksnotities.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bureau Buiting verwerkt jouw persoonsgegevens om je te kunnen bellen, e-mailen of bezoeken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en de betaling af te handelen. Soms ook om je te informeren over nieuwe diensten en producten die voor jou van waarde zijn.

Bureau Buiting verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bureau Buiting neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bureau Buiting) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bureau Buiting bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende verwerkingen van persoonsgegevens:

  1. Bij aanvragen voor informatie en offertes worden bij geen doorgang van de opdracht de gegevens maximaal 6 maanden bewaard.
  2. Bij individuele coaching, teamcoaching, training en advies worden persoonsgegevens, situatiebeschrijving, gespreksnotities en verslagen maximaal 1 jaar na afronding van het traject bewaard.
  3. Facturen worden 7 jaar bewaard in verband met de Belastingdienst.


Delen van persoonsgegevens met derden

Bureau Buiting verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bureau Buiting gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bureau Buiting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bureaubuiting.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Bureau Buiting wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bureau Buiting neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bureaubuiting.nl

Wijzigingen privacyverklaringen

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 06-06-2018.

Vragen

We controleren regelmatig of we ons aan deze privacyverklaring houden. Als je vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op via info@bureaubuiting.nl